VIỆC LÀM 360
Tìm việc làm hiệu quả
Đăng tin tuyển dụng miễn phí

Lập trình Csharp (C#), database Ms Sql server

Lập trình Csharp (C#), database Ms Sql server


I. Hướng dẫn:

1. Ms Sql server:

- Cài đặt Ms Sql server: Video

- Tạo bảng table: Video

- Tạo view hiển thị: Video

- Thiết lập khóa chính, khóa phụ: Video

- Lệnh: Video

 

2. Lập trình C#:

- 1. Giới thiệu khóa học với sản phẩm dự án phần mềm thực tế:  Video

- 2. Cài đặt Visual studio: Video

- 3. Tạo phần mềm giải phương trình bậc 2: Video | Code

- 4. Tạo dữ liệu Ms Sql server: Video | Data

- 5. Cấu trúc 1 chương trình: Video

- 6. Cấu trúc 1 class: Video

- 7. Tạo Form Login (đăng nhập): Video | Code

- 8. Tạo Form Main (chứa menu, các form con): Video | Code

- 9. Tạo class Main (chứa thông tin hệ thống): Video | Code

- 10. Tạo Function (chứa hàm, phương thức sử dụng chung): Video | Code Function | Code kỳ số liệu

- 11.1. Tạo form danh mục vthh: Video | Code

- 11.2. Tạo form base danh mục, danh mục khác: Video | Code Form base dm | Code form chọn dm

- 12. Quản lý user, mật khẩu đăng nhập: Video | Code

- 13. Form số dư vthh: Video | Code

- 14. Form nhập xuất vthh: Video | Code

- 15. Form liệt kê chứng từ vthh: Video | Code

- 16. In phiếu nhập, xuất: Video | Code

- 17. Báo cáo: Video | FrmReportList | FrmReportInput | FrmReportOutput | Rpt_Report | Rpt_BkeVthh | Rpt_Nxt

- 18. Đóng gói, triển khai ứng dụng: Video | Download Install Creator

II. Download:

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ms Sql server: Download 

- Bộ cài Ms Sql server: 2008 2012 2014 2017

- Bộ cài Install Creator: Download

 

 

javascript